| Categories Kryefaqja
Praktikimi i aftësive pedagogjike dhe njohurive në gjuhën e shenjave shqipe jane në fokus të modulit të fundit të programit për Instruktorë të Gjuhës së Shenjave Shqipe.

Gjatë muajit Maj Instruktorët janë angazhuar në trajnimin e mësuesëve të Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë, mbi njohuritë bazë të komunikimit në gjuhën e shenjave shqipe, në kuadër të moduleve rreth gjuhës së shenjave shqipe dhe metodologjisë së mësimdhënies për nxënësit që nuk dëgjojnë.

Programi i trajnimit të instruktorëve të gjuhës së shenjave shqipe zbatohet nga Shoqata Kombëtare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë (ANAD) në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, dhe mbështetet nga Shoqata Finlandeze e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë dhe nga UNDP në Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Askush të mos mbetet pas/Leave no one behind”, të financuar nga Qeveria Zvicerane.

UNDP Albania

Trajnimi i Instruktorëve te gjuhës së shenjave shqipe

| Categories Kryefaqja
Vazhdon të implementohet faza e dytë e programit për Instruktorët e Gjuhës së Shenjave Shqipe, projekt i mundësohet fal mbështetjes së UNDP Albania , Shoqatës Finlandeze të Njerëzve që Nuk Dëgjojnë, dhe bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.

Veprimtaria e instruktorit të gjuhës së shenjave shqipe është e lidhur ngushtë me trajnimin në gjuhën e shenjave të prindërve, mësuesëve , punonjësve socialë dhe profesionistëve të cilët punojnë me njerëz që nuk dëgjojnë.
UNDP Albania

ANAD do te zhvilloje një cilëk trajnimesh ne tre qytete, Durrës, Tiranë dhe Elbasan.

| Categories Kryefaqja
Me qëllim fuqizimin. ekomunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, ANAD do te zhvilloje një cilëk trajnimesh ne tre qytete, Durrës, Tiranë dhe Elbasan.


Qëllimi i trajnimeve do të jetë informimi i komunitetit rreth, Sfidave dhe arritjeve të ANAD pergjatë 22 viteve, 2000-2022 Vlerësimi Bio-psikosolail siaps standardeve të ICF dhe Hapja e degëve të ANAD në këto qytete.

Trajnimet do të zhvillohen sipas datave dhe në ambjentet e paraqitura në video.

Përshëndetje,

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje, 

Në thirrjen e hapur nga KRSHND  për antarë bordi në radhët e të rinjëve është vënë re mungesa e kandidaturave vajza. Duke pasur parasysh barzine ne Bordet Drejtuese është marrë vendimi se një vajzë anëtare e Bordit Drejtues te ANAD do ti bashkohet bordit drejtues të të rinjëve. 

Kjo bazuar në parimet e vendosura në Statutin e ANAD dhe KRSHND.

Aktualishtë bordi drejtues i të rinjëve përbëhet nga 3 anëtarë djem dhe një vajzë dhe prezenca e një vajze tjetër do të ndikonte në mirëfunksionimin e këtij të fundit. 
 
Ju faleminderit!