Realizimi I takimeve live në Facebook me gratë që nuk dëgjojnë

| Categories Informacion rreth grave qe nuk degjojne
COVID-19 ka krijuar vështirësi në përditshmërinë e jetës së grave që nuk dëgjojnë dëgjojnë lidhur me marrjen e shërbimeve, informacionin e aksesueshëm, situatën ekonomike dhe shëndetësore. Qëllimi takimeve live në Facebook është vlerësimi i nevojave të grave, ndarja e eksperiencave positive dhe negative gjatë kësaj periudhe dhe në të njëtën kohë adresimi i nevojave të tyrenëpërmjet grupimit të krijuar” Grupi i Grave që Nuk Dëgjojnë në Shqipëri” Adresimi i nevojave të tyre në institucionet përkatëse është pjesë e punës sonë të përditshme.

Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz Albania