SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Informacioni i aksesueshëm, i mundësuar nga institucionet publike, është zgjidhja për aksesin në shërbime nga të rinjtë dhe komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë.

Projekti “Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!
SMART Balkans
IDM Albania
#SMARTBalkans #supportedbynorway #LocalInitiatives
#CPCDba #idm #CRPM

SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Mungesa e hapësirave dhe aktiviteteve të aksesueshme, në gjuhën e shenjave shqipe, është një barrier për përfshirjen sociale të të rinjve që nuk dëgjojnë në shoqëri dhe është detyra e institucioneve që ti minimizojnë ose eleminojnë këto barriera.

Kjo video është përgatitur në kuadër të projektit “Imagjinojë veten në pushtetin vendor”. Ky projekt zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).
“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.

SMART way– know your rights!
SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedbyNorway #LocalInitiative #CPCDba #IDM #CRPM

SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Të rinjtë dhe komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë kanë pak ose aspak informacion mbi institucionet e pushtetit vendor, rolin, përgjegjësit dhe shërbimet që ato ofrojnë. Kështu, lind si detyrë e këtyre institucioneve që të shpërndajnë informacion të aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe për një trajtim dhe akses të barabartë në shërbime.

Kjo video është përgatitur në kuadër të projektit “Imagjinojë veten në pushtetin vendor”.Projekti “Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!
SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedbyNorway #LocalInitiative #CPCDba #IDM #CRPM

SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Njohja e njësive të vetqeverisjes vendore nga ana e qytetarëve, është hapi i parë drejtë një demokracie pjesmarrëse dhe gjithëpërfshirëse.

Me qëllim edukimin dhe informimin e të rinjve që nuk dëgjojnë mbi pushtetin vendor, rolin, përgjegjësit dhe shërbimet, promovimin e aktivizmit rinor dhe komuniteteve gjithëpërfshirëse është duke zbatuar projektin “Imagjinojë veten në pushtetin vendor.” Në kuadër të këtij projekti të rinjtë që nuk dëgjojnë do kenë mundësin të mësojnë më shumë për pushtetin vendor dhe informacionin e përftuar ta ndjanë me bashkëmoshatarët e tyre.

“Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!

SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedByNorway #Local Initiative #CPCDba #IDM #CRPM

Njoftim

| Categories Kryefaqja
Njoftim

Të gjithë personat që nuk dëgjojnë dhe kanë mbushur 18 vjeç, kanë të drejtë që të aplikojnë, të ndjekin kursin e patentës dhe pajisen me leje drejtimi. Gjatë provimit teorik dhe praktikës personat, që nuk dëgjojnë kanë të drejtën të asistohen nga një Interpret i gjuhës së shenjave shqipe.
Për më shumë, ju lutemi të ndiqni videon e mëposhtme.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor