SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Njohja e njësive të vetqeverisjes vendore nga ana e qytetarëve, është hapi i parë drejtë një demokracie pjesmarrëse dhe gjithëpërfshirëse.

Me qëllim edukimin dhe informimin e të rinjve që nuk dëgjojnë mbi pushtetin vendor, rolin, përgjegjësit dhe shërbimet, promovimin e aktivizmit rinor dhe komuniteteve gjithëpërfshirëse është duke zbatuar projektin “Imagjinojë veten në pushtetin vendor.” Në kuadër të këtij projekti të rinjtë që nuk dëgjojnë do kenë mundësin të mësojnë më shumë për pushtetin vendor dhe informacionin e përftuar ta ndjanë me bashkëmoshatarët e tyre.

“Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!

SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedByNorway #Local Initiative #CPCDba #IDM #CRPM