“Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
World Federation of the Deaf Ry