Kuadri ligjor ekzistues për punësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe ligji nr. 15/2019 për nxitjen e punësimit.

| Categories Kryefaqja
Kuadri ligjor ekzistues për punësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe ligji nr. 15/2019 për nxitjen e punësimit.

Në përmbyllje të ciklit të videove informuese mbi rëndësinë e shëndetin mendor dhe mbështetjes psiko-sociale gjatë pandemisë COVID-19, vijojmë me ndarjen e ciklit të videove informuese në lidhje me të drejtën për punësim dhe mundësit reale të punësimit që ekzistojnë për personat që nuk dëgjojnë.
E drejta për punë është një e drejtë themelore që e gëzon gjithkush, por çfarë përcaktonë legjislacioni shqiptar në lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe veçanërishtë ata që nuk dëgjojnë?

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e parë informuese mbi kuadërin ligjorë për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë