Në kudër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” fillojmë publikimin e videove-informuese mbi shëndetin mendor dhe mbështetjen psiko-sociale.

| Categories Kryefaqja
Shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-sociale kanë një rëndësi të veçantë për shëndetin tonë, veçanërishtë në periudha pandemish sikundër është kjo e COVID-19, e cila është shoqëruar me izolime të herëpasherëshme.

Në kudër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, fillojmë publikimin e videove-informuese mbi shëndetin mendor dhe mbështetjen psiko-sociale.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë