Aksesi në informacion për personat që nuk dëgjojnë në gjuhën e shenjave është jetik!

| Categories Kryefaqja
Aksesi në informacion për personat që nuk dëgjojnë në gjuhën e shenjave është jetik!

Mungesa e aksesit dhe informacionit në institucionet punëofruese dhe Qendrat e Formimit profesional rreth mënyrave të aplikimit, përfitimit ndaj politikave të punësimit sjell papunësi dhe përjashtim social për një jetë më të mirë.

Projekti “Drejt punësimit nëpërmjet informacionit të aksesueshëm”, zbatohet me ndihmën e UNDP, ndërmarrë në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2), i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

UNDP Albania