Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave rreth pushtetit vendor

| Categories Kryefaqja
Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave rreth pushtetit vendor, institucioneve të varësisë, shërbimeve që ato ofrojnë për personat me aftësi të kufizuara dhe përfitimet nga këto shërbime vecanërisht për personat që nuk dëgjojnë jane në fokus të projektit” Imagjinoj veten time në pushtetin vendor”

SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedbyNorway #LocalInitiative #CPCDb