“Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19, edukim i aksesueshëm për fëmijët që nuk dëgjojnë në Shqipëri”

| Categories Informacion nga ANAD
“Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19, edukim i aksesueshëm për fëmijët që nuk dëgjojnë në Shqipëri” ANAD në partneritet me World Vision in Albania and Kosovo po implementon projektin “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19, edukim i aksesueshëm për fëmijët që nuk dëgjojnë në Shqipëri” Ky project synon përgatitjen e materialeve mësimore dygjuhësore nëpërmjet gjuhës së shenjave dhe gjuhës së shkruar shqipe për Institutin e Nxënësve që Nuk Dëgjojnë dhe përgatitjen për herë të parë në Shqipëri të një manuali për mësuesit të cilët punojnë me nxënës që nuk dëgjojnë.

Ky projekt financohet nga European Union in Albania dhe zbatohet nga World Vision in Albania and Kosovo në bashkëpunim me organizatat partnere.

#strongertogether #gjithëpërfshirje #inclusion #inclusionmatters #deafeducation #bilingualeducationfordeafchildren #educationinsignlanguage

World Vision in Albania and Kosovo
Foundation Together Albania
Defending the Rights of People with Disabilities
Albanian Disability Rights Foundation
Help the Life Association
Down Syndrome Albania