ANAD me mbështetjen e Agjencisë Austriake të Zhvillimit, është duke zbatuar projektin

| Categories Informacion nga ANAD
ANAD me mbështetjen e Agjencisë Austriake të Zhvillimit, është duke zbatuar projektin
“Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e
shenjave”Projekti ka për qëllim që të informojë komunitetin e personave që nuk dëgjojnë në lidhje me zhvillimet më të fundit kundër COVID-19 dhe synon të informojë dhe fuqizojë vajzat dhe gratë që nuk dëgjojnë në lidhje me mbështetjen psiko-sociale, ndihmën ligjore falas dhe të drejtën për punësim. Na ndiqni në Facebook, Webpage dhe kanalin në youtube të ANAD për të mësuar më shumë por edhe aksesuar informacionin.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëgratëdhevajzatqënukdëgjojnë